Mobilität ist Lebensqualität.
Weltkarte
Imagebild
Kapcsolat | Sitemap | Impressum | pdf herunterladen | drucken
tartalom hu tartalom de tartalom en

Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A Hübner - H Gumi- és Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Tünde u 11., Cégjegyzékszám: 15 09 065758, Adószám: 12256600-2-15, e-mail cím: info@hubner-hungary.com ) elkötelezett a felhasználók adatainak védelme mellett. A Hübner-H Kft. tiszteletben tartja az ügyfelei személyes adataikhoz fűződő jogait, az adatkezelést, az adatfeldolgozást, az adattovábbítást a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”) és az Általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet, „GDPR”) megfelelően, valamint az ügyfeleink meghatalmazása alapján végez.

A Hübner-H Kft. elkötelezett abban, hogy tisztességesen kezeli az érintettek adatait, elősegíti, hogy érintettek élhessenek a jogaikkal. A Hübner-H Kft. elkötelezett, hogy a tudomány és technika állásának megfelelő és az adat kockázatával arányos adatvédelmi technológiát és folyamatokat alkalmaz, illetve bejelenti és kezeli, ha adatkezelési incidens történt.

Ez a Szabályzat ismerteti a felhasználóktól gyűjtött személyes adatok fajtáit és a személyes adatok feldolgozásának módjait. Jelen szabályzatban bemutatjuk, hogy miként kezeljük az Ön adatait, mind, ha munkakeresésben segítjük, mind, ha szolgáltatásokat veszünk igénybe Öntől, mind, ha szolgáltatásokat vesz igénybe tőlünk, vagy ha az oldalunkat böngészi. Adatainak maximális biztonsága fontos számunkra, így elkötelezetten védjük adatvédelmi jogait.

Szabályzatunk a törvényi szabályozásokat követve módosítjuk, hogy a mindenkori törvényi szabályozásnak megfeleljen, a módosításokat pedig a honlapunkon tesszük közre.

Amennyiben bármilyen szempontból elégedetlen az Adatvédelmi Szabályzatunkkal, kérjük jelezze a info@hubner-hungary.com e-mail címen, az ebben az esetben Önt megillető jogok érvényesítése alapján, melyek a jelen Szabályzatban is bemutatásra kerülnek.

Honnan, hogyan gyűjtünk adatot? (Adatkezelés jogalapja és célja)

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása, mely sikeres álláskeresésük céljából jön létre. A hozzájárulást jelen tájékoztató elektronikus elfogadásával, vagy pedig jelentkezése megküldésével fogadja el. Érintett az álláshirdetéseink alján közzétett tájékoztatás alapján pályázati anyagának önkéntes elküldésével hozzájárul, hogy a Hübner-H Kft. a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban szereplő adatait kezelje, adatbázisában megőrizze, ill. a felek megállapodása esetén a munkaszerződés előkészítéséhez, majd a munkaviszony fennállása során kezelje.

Adataink további részét üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás útján kezelünk és dolgozunk fel, mely történhet elektronikus úton, papír alapon, illetve szóbeli információátadásig. Partnercégeinkkel való kapcsolattartás, a közös adatkezelés mikéntjének és hogyanjának szabályozását jelen Szabályzatban tesszük közzé.

Hogyan tájékoztatjuk az érintetteket?

Önkéntes hozzájárulással megküldött személyes adatok kezelésére vonatkozóan az érintetteket a jelen adatvédelmi tájékoztató alapján tájékoztatjuk. Első lépésként a nyilvánosan elérhető honlapunkon megtalálható jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával.

Az álláshirdetéseinkre való jelentkezés az érintettek személyes adatait tartalmazó pályázati anyagnak a allas@hubner-hungary.com email címre történő megküldésével jön létre. A megküldött pályázati anyag email címre történő beérkezése után automatikus válaszüzenetben értesítjük az érintettet az adatvédelmi jogait tartalmazó Adatvédelmi Szabályzatunk elérhetőségére vonatkozóan, melyben az adatkezelési metódusainkat ismerheti meg és járulhat hozzá az adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja

 

A kezelt adatok köre

A Hübner-H Kft. csak olyan, a tevékenységi körében felmerült, az őt megkereső természetes személyek által megadott személyes adatot rögzít és kezel, amelyet a személy önkéntesen ad meg.

A Hübner-H Kft. az alábbi adatokat kezeli és tárolja:

 

Adatkezelő megnevezése

Hübner - H Gumi- és Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Tünde u 11., Cégjegyzékszám: 15 09 065758, Adószám: 12256600-2-15, e-mail cím: info@hubner-hungary.com )

 

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok a Hübner-H Kft. részére történő rendelkezésre bocsátástól annak a Hübner-H Kft. általi törléséig tart, amelyet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik (pl. számvitel, adózás) – az érintett kérése alapján a Hübner-H Kft. haladéktalanul elvégez. A toborzási, kiválasztási folyamat sikeres lezárultával, ha elutasítást követően a pályázó munkaügyi jogvitát kezdeményez arra hivatkozva, hogy a Hübner-H Kft. eljárása sérti az egyenlő bánásmód követelményét, a Hübner-H Kft. megőrzi és tárolja a pályázati anyagokat jogos érdeken alapuló jogalapra támaszkodva.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, adattovábbítás

A személyes adatokat elsősorban a Hübner-H Kft., továbbá - a Hübner-H Kft. tevékenysége okán – azon üzleti ügyfelek ismernek meg, akik igénybe veszik a Hübner-H Kft. által nyújtott szolgáltatást.

A Hübner-H Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Humángazdálkodás

Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása a Hübner-H Kft. székhelyén, illetve a fenti adatfeldolgozók telephelyein történik. A Hübner-H Kft. adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmaz a jogosulatlan adatfelhasználás elkerülése érdekében, biztonsági eljárásait ellenőrzi és fejleszti.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A személyes adat jogosultja bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését. A jogosult kérelmére a Hübner-H Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről), és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Hübner-H Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Hübner-H Kft. 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 11.

Emailben: info@hubner-hungary.com

A személyes adat jogosultja tiltakozhat személyes adatának kezelése (továbbítása) ellen, ha

A személyes adat jogosultja bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Hübner-H Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat.